tisdag 24 april 2018

Undanröj politiska beslut att öka befolkningen

Undanröj politiska beslut att öka befolkningen i Umeå

(2018-04-09) Om Umeås politikers tillväxtambitioner realiserades för världen stiger behovet av jordklot till knappt sju år 2050. ”Om vi inte expanderar går vi under” tycks vara det politiska budskapet, när Umeå kommun trummar ut befolkningstillväxtens evangelium. Men undersökningar visar att ”folket” är långt mindre angeläget om befolkningstillväxt än politiker.
Det skriver Dag Lindgren som är  pensionerad professor vid SLU (skogsgenetik). Han är bosatt i Umeå.

Vi lever inte uthålligt och vi överutnyttjar i ökande grad jordens resurser. En snabb befolkningsökning gör en ohållbar framtid ännu ohållbarare.
Politiker bör inte medvetet driva på detta! Men Umeå kommun har beslutat att Umeå skall växa till 200 000 innevånare år 2050 från dagens 125080.
Umeå kommuns politiska beslut innebär att öka takten i kommunens befolkningstillväxt med 50 procent jämfört med de fem föregående åren. Umeå kommun eftersträvar nu 2,6 gånger högre tillväxttakt än Sverige hade perioden 2000-2017.
Det största framtidsproblemet är fler människor än jorden uthålligt kan bära. World Wildlife Foundation (WWF) uttrycker det genom ”overshoot day”, som inträffar när årets resurser inom ett uthålligt nyttjande är slut.
Förra året inträffade detta den 2 augusti, men dagen inträffar tidigare varje år, det globala icke uthålliga överutnyttjandet av jorden ökar snabbt.
Dags för politikerna att vakna upp! Om alla levde som svenskar i dag, skulle det krävas drygt fyra jordklot enligt WWF.
Om Umeås politikers tillväxtambitioner realiserades för världen och världsbefolkningen började leva som Umeåbor stiger behovet av jordklot till knappt sju år 2050. ”Om vi inte expanderar går vi under” tycks vara det politiska budskapet, när Umeå kommun trummar ut befolkningstillväxtens evangelium.
För ett par sekler sedan levde vi i en ”tom värld”, som väntade på att bli utnyttjad, men nu lever vi i en ”full värld”, där lösningarna inte ligger i befolkningstillväxt och snabb icke uthållig exploatering!
Index för uppnående av det utvecklingsmål som satts av ett FN-organ (UNFPA) stiger hälften så fort för länder med Umeås åtrådda tillväxt, som för länder med låg befolkningstillväxt. Måtte en stad som anstränger sig att växa som Umeå inte bli Europas miljöhuvudstad!
Ökad befolkning fordrar ombyggd infrastruktur med asfalt i stället för vegetation, betong, metall, trädavverkning, nya eller ombyggda kommunikationssystem, bostäder.
Umeås utbyggnad genererar stora mängder koldioxid och annat problematiskt. Avspärrningar och köer förvärras. Problemen skulle bli mindre om Sveriges befolkningstillväxt fördelades jämnare, då kan befintlig infrastruktur utnyttjas effektivare i stället för att nyskapas. Umeå berövar mindre kommuner det befolkningsunderlag som skulle öka deras chanser till den service som Umeåborna redan har.
Folket får svårare att ta till sig att Världens och Sveriges framtida befolkning utgör en viktig komponent i svårigheterna att nå uthållighet, eftersom lokala politiker tror att stor befolkningsökning är positivt.
Det vore bra för framtiden om nativiteten i Sverige sjönk, svenskarnas nativitet ligger i topp i EU. Men diskussioner om sådant blir politiskt omöjliga när politikerna är övertygade om den eviga tillväxtens välsignelser.
Umeå kommun har gjort en befolkningsprognos (planeringsunderlag) som pekar på att Umeås befolkning fram till 2025 kommer att växa med drygt en procent per år.
Det är mindre än hälften av det politiska målet. Räcker detta inte för kommunal planering utan det politiskt uppblåsta målet? Undersökningar visar att ”folket” är långt mindre angeläget om befolkningstillväxt än politikerna.
Jag tror inte på att Umeåborna överlag har fått det bättre genom att Umeå blivit mycket större och jag tror största delen av tillväxten skett utan politiska kraftansträngningar för hög tillväxt.
Dag Lindgren

Ovanstående text publicerades som debattartikel i Västerbottenskuriren 180409 https://www.vk.se/2301218/undanroj-politiska-beslut-att-oka-befolkningen-i-umea   
Min debattartikel om Umeås befolkning tycker jag fick ett ganska bra mottagande. Tre kommentarer till artikeln, en tyckte att Umeås tillväxt var fördelaktig för personen ifråga men det är ju inte konstigt att många tycker, de två andra positiva. Klart över genomsnittet i VKs intressemarkeringar jämfört med genomsnittsdebattartikeln, av de nedan nämnda artiklarna fick en fyra kommentarer, ingen annan fler än min.
Fem berömmande email till mig personligen.
Min facebooksida: Tre gilla och en inbjudan till middag med diskussion.
Twitter: 27 som klickat på artikeln och 4 likes. Men ingen kommentar eller retweet.


Nordmaling 6 mil söder om Umeå låter sig inspireras av Umeå att sätta målet (eller visionen) högt (fast lägre tillväxttakt än Umeå),


Jag frågade och fick svar från två partier om befolkningsmålet. Svaren speglade den felaktiga uppfattningen att det var en vision och inte ett av kommunen beslutat mål. Svaren speglade att det inte är politisk enighet om tillväxtmålet.
Beslutet om tillväxtmålet 200000 togs september 2008 och är tio år gammalt. Beslutet var inte enhälligt 37 för 26 emot.
Oförutsebar händelsekedja initierad av min VK debattartikel
En reaktion på min artikel innebar att jag deltog i möte jordens dag 22/4 dag vilket ledde till mycket som är relevant för befolkningsfrågan, men det gör jag nog ett annat dokument om så småningom.


First placed on web 180424 last edit 180426

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar