tisdag 24 april 2018

Undanröj politiska beslut att öka befolkningen

Undanröj politiska beslut att öka befolkningen i Umeå

Jag skrev en debattartikel i Västerbottenskuriren 180409 https://www.vk.se/2301218/undanroj-politiska-beslut-att-oka-befolkningen-i-umea   
Jag påpekade att Umeå kommun hade tagit ett politiskt beslut att öka kommunens innevånarantal till 200 000 år 2050 från dagens 125000. Jag tycker inte att kommuner skall eftersträva en sådan våldsam befolkningsökning. Förutom att målet nog är orealistiskt och inte heller har ett massivt politiskt eller folkligt stöd. Kommunalpolitikers strävan till befolkningsväxt blir en drivare för högre befolkning i en redan överbefolkad värld.
Denna bloggartikeln tar upp reaktionerna, som blev påtagliga i Västerbottenskuriren, samt några reflektioner. Min artikel blev upptakten till sex debattartiklar inom tre veckor. Även om ingen var formulerad som en direkt replik till min artikel och någon av dem kanske skulle poppat upp ändå.

Vid en miljödiskussion i mitten av augusti 2018 tillfrågades en panel med en representant från alla partier representerade i Umeås kommunalfullmäktige (10) om de stödde det politiska beslutet att öka innevånarantalet till 200000 (ja eller nej). Det blev 4 ja och 6 nej. De som röstade ja kan man se som uppbundna av tidigare beslut. Jag tror min artikel bidragit till att det inte längre kan sägas finnas tillräckligt stöd för politiskt mål om stark tillväxt.
Inte desto mindre har kommunalfullmäktiges ordförande hösten 2018 givit ett nytt uttryck för hur bra kommunen tycker det är med tillväxt. Sävar är en förort till Umeå som ligger 17 km norr om Umeås centrum till centrum. Sävar har nu 3000 innevånare men kommunens plan är att det skall bli 9000 innevånare till 2050! Överraskande för mig och helt orealistiskt, se http://blogg.vk.se/dagl/2018/11/03/storasavar/   
Det egentliga bakomliggande skälet till artikeln var att aktualisera kommunalpolitiska strävanden till befolkningstillväxt som ett stöd till det nystartade projektet https://overpopulation-project.com/  och också ett uppslag till projektets forskning och aktiviteter omkring en av drivarna till befolkningstillväxt.
Beslutet om tillväxtmålet 200000 för Umeå togs september 2008 och är tio år gammalt. Beslutet var inte enhälligt, 37 för 26 emot. Jag frågade och fick svar från två partier om Umeås befolkningsmål. Svaren speglade den felaktiga uppfattningen att det var en vision och inte ett av kommunen beslutat mål. Svaren speglade att det inte är politisk enighet om det höga tillväxtmålet. Svaren kanske också speglade att alla partier ser en viss befolkningstillväxt som positiv.
Nästan alla demokratiskt valda politiska organ eftersträvar instinktivt större befolkning. Detta blir sammantaget en drivare för hög befolkningstillväxt i alla länder och i världen som helhet. Det är mycket svårt att bedöma hur stark drivaren är och genom vilka mekanismer den påverkar och hur tex nativiteten påverkas. Befolkningstillväxt genom migration har indirekta effekter. Det ökar t ex behovet av längre resor genom att avståndet till släkt och vänner blir större. Olika aspekter på den kommunala befolkningstillväxtdrivaren är forskningsbara och effekten av tänkbara åtgärder kan analyseras. Privatpersoner kunde låta sig inspireras av informationen i överbefolkningsprojektet att skriva artiklar i lokala media mot den politiska ambitionen att låta befolkningen växa i den egna kommunen/regionen. Lokala media tillhör dock också de institutioner som eftersträvar befolkningstillväxt (för att öka upplagan)
Min specifika debattartikel tycker jag fick ett ganska bra mottagande förutom de följande debattartiklarna. Tre kommentarer till artikeln, en tyckte att Umeås tillväxt var fördelaktig för personen ifråga men det är ju inte konstigt att många tycker, de två andra klart positiva. Klart över genomsnittet i VKs intressemarkeringar jämfört med genomsnittsdebattartikeln. Fem berömmande email till mig personligen.
Personlig facebooksida: Tre gillar och en inbjudan till middag med diskussion, vilket fått positiva följder för opinionen mot överbefolkning. Personlig Twitter: 27 som klickat på artikeln och 4 likes. Men ingen kommentar eller retweet. Inte toppvärden men något större respons än genomsnittet.
En webbartikel från Februari 2019 https://overpopulation-project.com/2019/02/01/public-believes-population-growth-negative-risky-and-requiring-international-attention-while-politicians-look-the-other-way/ visade att över 70% av svenska folket ansåg befolkningstillväxten var negativ men bara ca 17% av riksdagsmännen.

Artikeln länkas till från https://overbefolkning.wordpress.com/svenska-articlar-och-material/ 
Det går att kommentera denna webbartikel, som ligger på http://downto2100.blogspot.se/2018/04/undanroj-politiska-beslut-att-oka.html  

First placed on web 180424 last edit 190220

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar